GMT Event Actual Previous
Thursday, Oct 21
12:30 Continuing Jobless Claims 2.481M 2.603M Revised from 2.593M
12:30 Initial Jobless Claims 290K 296K Revised from 293K
12:30 Initial Jobless Claims 4-week average 319.75K 335.00K Revised from 334.25K
n/a Employment Insurance Beneficiaries Change (MoM) -4.3% -2.4%
12:30 ADP Employment Change 9.6K 39.4K
14:00 Existing Home Sales Change (MoM) 7% -2%
14:00 Existing Home Sales (MoM) 6.29M 5.88M
14:30 EIA Natural Gas Storage Change 92B 81B
15:30 4-Week Bill Auction 0.050% 0.035%
19:00 RBA's Governor Lowe speech
22:00 Commonwealth Bank Services PMI 45.5
22:00 Commonwealth Bank Manufacturing PMI 56.8
22:00 Commonwealth Bank Composite PMI 46.5
23:01 GfK Consumer Confidence -13
Friday, Oct 22
06:00 Retail Sales ex-Fuel (MoM) -1.2%
06:00 Retail Sales ex-Fuel (YoY) -0.9%
06:00 Retail Sales (MoM) -0.9%
06:00 Retail Sales (YoY) 0.0%
08:30 Markit Manufacturing PMI 57.1
08:30 Markit Services PMI 55.4
12:30 Retail Sales ex Autos (MoM) -1.0%
12:30 Retail Sales (MoM) -0.6%
13:45 Markit Services PMI 54.9
13:45 Markit PMI Composite 55.0
13:45 Markit Manufacturing PMI 60.7
17:00 Baker Hughes US Oil Rig Count 445
n/a Monthly Budget Statement $-171B
19:30 CFTC Oil NC Net Positions 404.8K
19:30 CFTC Gold NC Net Positions $185.5K
19:30 CFTC S&P 500 NC Net Positions $98.8K
19:30 CFTC GBP NC Net Positions £-12K
19:30 CFTC AUD NC Net Positions $-87.6K

Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình, chênh lệch sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn, đây là sự khác biệt giữa giá hỏi và giá thầu hiện tại. Xin lưu ý: Alpho có quyền mở rộng chênh lệch theo quyết định của mình, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa của đơn hàng và tổng mức tiếp xúc của khách hàng. Alpho cũng có quyền tăng ký quỹ trong những tình huống khi điều kiện thị trường yêu cầu như vậy.